Eliminacje wojewódzkie – 14.04.2023

Przypominany o zasadach dotyczących eliminacji wojewódzkich VIII edycji wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych:

1)      Eliminacje wojewódzkie konkursu rozpoczną się w dniu  14 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:00 i trwać będą do godziny 12:00. Jest to maksymalny czas udostępniony uczestnikom na wykonanie procesu zalogowania się na stronie aplikacji konkursu pod adresem www.konkurs-wybicki.pl/konkurs, rozwiązania zadań konkursowych i ich wysłania.

2)      Eliminacje wojewódzkie są przeprowadzane metodą zdalną z zastosowaniem aplikacji konkursowej pod adresem www.konkurs-wybicki.pl/konkurs, w której uczestnik loguje się do formularza konkursowego przygotowanego dla danego etapu edukacyjnego, przydzielonego uczestnikowi konkursu na etapie rejestracji (uczniowie używają loginu – maila i hasła, które ustanowili na etapie aktywacji kont indywidualnych do konkursu).

3)      Wskazane jest, aby uczniowie, w miarę możliwości, logowali się pod nadzorem opiekuna w szkole. Jeżeli jednak będą rozwiązywać test w domu, powinni mieć udostępniony do kontaktu numer telefonu organizatora konkursu (tel. 61 28 32 704), w przypadku problemów technicznych.

4)      Podczas wypełniania testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, ani też pomocy osób trzecich.

5)      Podczas wypełniania testu, nie wolno opuszczać w przeglądarce strony bezpośrednio związanej z testem konkursowym. Zaleca się, aby na pulpicie monitora była uruchomiona tylko strona związana z konkursem. Każdorazowe przeglądanie innych stron podczas zalogowania oraz kliknięcie poza obszar strony konkursowej (równoznaczne z jej opuszczeniem),  będzie rejestrowane w systemie administratora konkursu i będą odliczane punkty za zadania, w trakcie których opuszczano stronę konkursową. Wówczas na dole strony konkursowej pojawi się komunikat. Trzykrotne opuszczenie strony konkursowej (zarejestrowanie tego faktu przez administratora konkursu) będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika.

6)      Formularz konkursowy zawiera 25 pytań. Na rozwiązanie każdego pytania uczestnik ma 60 sekund. Nie można cofnąć się do pytania poprzedniego. Brak odpowiedzi
w danym przedziale czasowym skutkuje automatycznym przejściem do kolejnego pytania. Każdorazowo, po wybraniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Wyślij”. Po ostatnim pytaniu na ekranie pojawi się komunikat o zakończonym teście. Wówczas formularz zostanie automatycznie przesłany do organizatorów konkursu. Formularz również zostanie wysłany automatycznie po upływie czasu przewidzianego na rozwiązanie testu.

7)      Po wypełnieniu testu uczestnik konkursu automatycznie otrzymuje informację
o punktowym i procentowym wyniku z testu. 

8) Do finału konkursu zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały 75% punktów w eliminacjach. Organizatorzy zastrzegają, iż w sytuacji gdy wynik nie zostanie osiągnięty przez minimum czterech uczestników z danego etapu edukacyjnego, limit procentowy może ulec obniżeniu, co zostanie opublikowane w formie komunikatu w aktualnościach na stronie konkursu.

 9) Oceny otrzymanych w eliminacjach testów dokonuje jury złożone z nauczycieli historii oraz organizatorów.

10) Lista rankingowa uczestników wraz z wynikiem punktowym i procentowym zostanie opublikowana na stronie konkursu nie później niż do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godziny 9:00.

Dodatkowe informacje dostępne w regulaminie konkursu.

Uczestnikom życzymy dobrych wyników i do zobaczenia w finale konkursu !!!